SLUKA

Legenda o vá”ni

 

     Rockov˜ na”inec tak nűjak volky nevolky vĎdycky vűdűl, nebo pŢinejmen”ím alespoŔ tu”il, Ďe rockové pole tak velké ăásti svűta, jako je severní ăást amerického kontinentu, musí krom jmen zaveden˜ch a slovutn˜ch zákonitű disponovat stovkami jmen v˜teăn˜ch muzikantŰ, která k nám navzdory sv˜m nesporn˜m kvalitám vŰbec neproniknou, ăi pŢinejmen”ím proniknou ztűĎka. Aă ke ”kodű vűci jedná se o jev zcela pŢirozen˜ a jako takov˜ pochopiteln˜. PŢesto, Ďe jejich jiĎ zmínűné pŢednosti by műly ony hudebníky pŢedurăovat k tomu, aby ”ir”í, pŢi v”í skromnosti dejme tomu celosvűtové hudební povűdomí ovládli. Ne kaĎdému je to dopŢáno a moĎná ne kaĎd˜ o tuto v˜sadu stojí za kaĎdou cenu. VĎdyČ si staăí uvűdomit, nakolik malou je v porovnání s Amerikou ta na”e zemiăka ăeská, a pŢitom kolik se v ní vyskytuje sveŢep˜ch rockov˜ch stoupencŰ, kteŢí se mohou chlubit, Ďe znají v”echny na”e kapely, byČ tŢebas jen z toho kterého rockového proudu? Jedno z takov˜ch jmen, aăkoliv dále seznáte, Ďe aĎ natolik neznám˜m u nás rozhodnű není, pocházejících zpoza velké louĎe, zní SLUKA. A my jsme se, v podstatű bez velkého rozm˜”lení, rozhodli, vyhradit mu na Whiplashwebu trochu toho následujícího prostoru. Jednak proto, Ďe po poslechu jeho cédéăek, které nám byly bodr˜m a seătűl˜m Christopherem Slukou poskytnuty, jsme nabyli neodvratného dojmu, Ďe za to nakrásnű stojí, a jednak a pŢedev”ím proto, ale to si nechme aĎ na samotn˜ závűr.

Siloăáry emocí

     Zpűvák, kytarista, pŢiăemĎ nejvíce si rozumí s kytarou akustickou, pianista, hráă na syntezátor, perkusionista ăi houslista, tedy jak vidno multiinstrumentalista Christopher Sluka si své hurá do Ďivota pomyslel 11.2. 1962 kdesi na periférii műsta Seattle a po uműlecké dráze je sműle pŢirovnateln˜ k dychtivému, odstup si v”ak udrĎujícímu bűĎci na dlouh˜ch tratích (v”ak také ony atletické disciplíny rekreaănű a vűru rád provozuje). K dne”nímu dni je v hudebních kruzích jiĎ poŢádnű ostŢílen˜m mazákem a aă nám (ov”em jak komu, viz dále) jeho jméno do teě nic moc neŢíkalo, o nűjakém jeho hoch”taplerství nemŰĎe b˜t ani zmínka. Svou vskutku kvűtnatou muzikantskou kariéru zahájil v 80. letech minulého století nűkolikalet˜m pŰsobením v Ţadű kapel, které údajnű znűly podobnű, jako kdyby se v Americe domestikovali Duran Duran, na rozmanité newyorské klubové scénű. Av”ak v roce 1988 si jej pŢi jednom z pódiov˜ch vystoupení v”imli vyhledávaăi nov˜ch talentŰ japonského vydavatelství Meldac, jeĎ je subpoboăkou firmy Mitsubishi, a Chris se tak následnű a neochvűjnű sblíĎil s nahrávací v˜konnou mocí zemű vycházejícího slunce. Japonăíci byli natolik zaujati poprockov˜m soundem skupiny SLUKA, melodick˜m bádáním Chrisova hlasu a volnomy”lenkáŢsk˜mi dobrodruĎstvími podtrhujícími odli”nou a emotivní stavbu jednotliv˜ch kompozic, Ďe jí umoĎnili nahrát v Los Angeles singl s písní Sunday's Child a tento posléze vydat v Japonsku. V˜sledek pŢedăil v”echna oăekávání, takĎe debutní album na sebe nenechalo dlouho ăekat a uĎ v roce 1989 bylo pod názvem Emotional Battlefield bleskurychle také vydáno. Slukova smlouva s Japonci znűla na dva komplety, pŢiăemĎ o dva roky pozdűji byla tedy naplnűna poăinem Fear Of Ordinary Life. PŢedev”ím díky zaműstnání svého otce (voják z povolání) mondénní Christopher procestoval v podstatű celé USA a velkou ăást svűta, văetnű Evropy, a nikdy nepobyl na urăitém místű více jak pár let. Nicménű po emisi desky Lost In This World se v roce 1994, po letech stráven˜ch v cizinű, vrátil do USA, aby jako místo své habitace natrvalo zvolil kalifornské San Diego, kde postupnű v Pacific Beach a v den Halloweenu 1997 potom v Mission Beach zakoupil tzv. coffee houses. V jednom z nich vybudoval vlastní nahrávací studio a kdyĎ poté zaloĎil svou vydavatelskou spoleănost Steel Flower Music, nic mu nebránilo, aby se poăínaje albem A Matter Of Perception stal prakticky svobodomysln˜m a sobűstaăn˜m uműlcem. To, Ďe je srdnat˜ Chris veskrze v˜hradním komponistou a textaŢem kapely SLUKA, je samosebou nabíledni, av”ak vytvoŢením soukromého studia a labelu se mŰĎe, a také Ďe se tak dűje, sműle rozvíjet i coby producent a zvukov˜ technik. Krom toho je ale ona chrabrá persona v”estrannű ăilá je”tű po dal”ích liniích. NejenĎe umí a nesmírnű jí baví létat aeroplánem, Ďe je aktivním a dá se Ţíci i úspű”n˜m podnikatelem (kávové domy, nahrávací studio, vydavatelská ăinnost), vyzkou”el si i herecké Ţemeslo, ale vyniká téĎ jakoĎto uműlec s projevy ztvárnűn˜mi vizuálnű. Jeho ponűkud surrealistické, olejem vyvedené obrazové v˜tvory byly uĎ vystavovány v galeriích v New Yorku, San Diegu, Tokiu ăi Milanu, pŢiăemĎ obaly tŢí prozatím posledních Slukov˜ch alb jsou skrze reprodukce nűkter˜ch z jeho maleb dal”ími z vlastních seberealizací. Pro nás je ale v tuto chvíli nejdŰleĎitűj”í hudba.

Heslo zní: odvaha!

     VŰbec poprvé pocítil Chris chuČ sladkého dŢeva ve sv˜ch osmi letech pod siln˜m ovlivnűním Beatles a pokud jde o pozdűj”í vlastní muziku ze Slukova tvŰrăího a aranĎérské pera, zde se dá neochvűjnű hovoŢit o vcelku svébytném osvojení si zapeklitű vytŢíbené a ălenitű vystavűné, romantické symbiózy poplatné rocku a popu. Ta pak ve velké míŢe rezignuje na obvyklou chytlavou okázalost, pŢiăemĎ ale jaksi tápu, od které z onűch dvou zmínűn˜ch platforem se dan˜ opusu moderandi odráĎí z vűt”í ăásti a radűji. U v”ech ěasŰ, uăiŔme kompromis, pov”echnű konstatujme, Ďe ony dvű sloĎky jsou zde naváĎeny v na kvadrát vyrovnaném poműru, a je to. Co ale nepŢeslechnutelnű pŢevaĎuje takŢka nade v”ím, je akustické, jaksi komornű ladűné pojetí oné pohodové a pŢíjemnű odlehăené muziky. PŢitom takové subtilní pasáĎe ăi celé skladby jsou pak ve Chrisovű repertoáru, vykazujícím takov˜mto zpŰsobem kontrastující barevnost, zjevnű zastoupeny z drtivé ăásti. AČ tak ăi onak lze v ní v˜slovnű hodnű vzdálenű vystopovat vlivy americk˜ch poprockov˜ch veliăin jak˜mi jsou pŢíkladnű Toto, sólov˜ Steve Lukather, Reo Speedwagon a jim podobné. S tím, Ďe urăité linky zbrusu nového Slukova alba Social Anxiety mi, ale ăistű subjektivnű, za coĎ mne není tŢeba hned tlouci, a kdyĎ uĎ, tak ne do hlavy ăi do houslí!, evokují urăité faktory tvorby britsk˜ch Marillion. Po textové stránce je úhlavním Chrisov˜m tématem Ďivot ve v”ech jeho podobách, inu, co na srdci, to m˜rnyx t˜rnyx na albu. Sám autor se navíc domnívá a cítí, Ďe jeho hudba má nejblíĎeji k posluchaăi evropskému. 
     Slukovi hodnű blízké prameny uvádűjí, Ďe v”ech ”est uveden˜ch alb bylo distribuováno bratru do celého ”irého svűta, nicménű pokud jde o na”e hudební kvelby, po pravdű Ţeăeno pŢetűĎko bychom v nich hledali kter˜koliv z onűch titulŰ. Tak lze také chápat jeden z podstatn˜ch dŰvodŰ, proă satyr Christopher zatouĎil nav”tívit koncertnű na”i zemi, naăeĎ vyjma novinky Social Anxiety mŰĎe propagovat téĎ leto”ní, v˜stiĎnű otitulovanou kolekci Song For "Live" Performance From The First 5 Albums, jeĎ mapuje celou pŢede”lou Slukovu tvorbu a z níĎ si po kliknutí zde lze pŢehrát do formátu MP3 pŢevedenou píseŔ Under The Rug. Av”ak nenechte se zmást, neboČ dotyăn˜ se u nás uĎ jedenkráte pŢedstavil. LoŔského 2.bŢezna si s podporou své kytary zazpíval v Plzni s tamním dűtsk˜m pűveck˜m sborem Mariella, naăeĎ se objevil i v televizním poŢadu Snídanű s Novou. "Do âech jsem se velmi tű”il", nechal se tehdy sly”et, "znal jsem dosud va”i zemi pouze z vyprávűní sv˜ch rodiăŰ. KdyĎ jsem byl mal˜, ptal jsem se ăasto otce, co Ďe je za tűmi dalek˜mi kopci. ¤ekl mi, Ďe to jsou âechy (ChrisŰv otec slouĎil v letech 1970 - 1974 v tehdej”ím západním Nűmecku, tudíĎ nᔠrek mluví i dobŢe nűmecky), ale Ďe se tam nikdy nepodívám, jelikoĎ on je americk˜ voják. KdyĎ jsem premiérovű vstupoval na ăeskou pŰdu, bylo to tro”ku zvlá”tní." Dal”í a nejpodstatnűj”í pŢíăina Chrisova rozhodnutí nav”tívit koncertnű âesko, se z pŢede”l˜ch Ţádek víceménű nabízí sama. Jak je patrné z jeho pŢíjmení, má SlukŰv rodokmen ăeské koŢeny, jeho prapŢedkové pŢi”li do USA z jihozápadních âech uĎ v roce 1860 coby muzikanti. Není proto divu, Ďe touha poznat mnohem více zemi sv˜ch pŢedkŰ, zároveŔ se v ní prezentovat coby aktivní muzikant a pokusit se zde o navázání na tradici druhdy rodinného muzicírování, u nűho sílí. Miluje tedy âechy, rád se s nimi st˜ká, nepohrdne ăesk˜m pivem, jídlem a kulturou. "Jsem rád, Ďe poznávám zemi, odkud pocházejí moji pŢedci", hrdű sdűlil Chris novináŢŰm loni v Plzni, " a kterou znám z fotografií svého dűdeăka, jenĎ bohuĎel zemŢel dŢíve, neĎ kam sahá má paműČ."
     Personální soupiska jeho doprovodné skupiny sk˜tala za celá ta pŢede”lá léta dlouhatánskou Ţadu jmen, naăeĎ v”ak lze na základű informací ze Slukova ”tábu konstatovat, Ďe z hudebníkŰ, kteŢí s ním vytvoŢili jeho leto”ní studiové dílo (baskytarista Ron Gomez, bubeník Bill Ray a zpűvaăka Jennifer Hart), by k nám pŢijela dát takto v”anc svŰj ob”írnű poutav˜ um toliko pűvkynű Jennifer Hart.

Hozená rukavice, aneb kdo neusly”í, neuvűŢí!

    
Celá vűc má v”ak jeden podstatn˜ háăek. Duo SLUKA - Hart bude v na”í zemi pob˜vat v termínu od 5. ăervna do 9. ăervence, na kter˜ uĎ má dojednáno prozatím nűco málo klubov˜ch a festivalov˜ch ”tací. Aby se v”ak perfekcionistick˜ SLUKA mohl Ďivű pŢedstavit ”ir”í ăeské rockové komunitű se v”ím v”udy, je nanejv˜”e, ba pŢímo bytostnű nutné, aby se tohoto nelehkého, av”ak zvlá”tű pak chvályhodného úkolu neprodlenű a se zápalem pro vűc zhostil nűkter˜ z tuzemsk˜ch koncertních promotérŰ, nűkterá z poŢadatelsk˜ch agentur, a podobnű. JelikoĎ by duo s doprovodem váĎilo dalekou cestu aĎ z USA, je jasné, Ďe to nebude pro jeden ăi dva koncerty. Zde se nabízí nűkolik moĎností. Vzhledem k v˜”e zmínűnému zaműŢení a pojetí hudby skupiny by do úvahy mohlo pŢicházet men”í koncertní turné po ăeské klubové scénű, nebo by s tűmito Amíky jako speciálními hosty mohla po vlastech ăesk˜ch vycestovat nűkterá z na”ich Ďánrovű podobnű zaműŢen˜ch kapel, jeĎ má své turné tŢeba uĎ naplánované. Za úvahu také stojí pozvat Slukovu protŢelou druĎinu na nűkter˜ z dal”ích tuzemsk˜ch letních festivalŰ, kter˜ch se u nás koná uĎ nespoăetnű úctyhodná Ţada. Zkrátka, koncertní a festivaloví promotéŢi, kluboví dramaturgové ăi manaĎeŢi nechČ povaĎují pŢedchozí Ţádky za samotn˜mi rockov˜mi pŢáteli na”í zemű poĎehnané hození jim rukavice (za vystoupení poĎadují toliko úhradu nutn˜ch souvisejících v˜dajŰ). Jestli ji kdosi z do znaăné míry odváĎn˜ch (a odváĎn˜m, jak okŢídlenű známo, ”tűstí pŢeje) zvedne, bude to jen a jen fajn, pŰjde o dŰkaz, nakolik jsme jako rockov˜ národ pŢístupní nov˜m jménŰm, Ďe zbŰhdarma nezahazujeme takovéto pŢíleĎitosti a nabídky. Prostopravdou ale je, Ďe to uĎ, paneăku, záleĎí v˜hradnű na jmenovan˜ch z oblasti organizování rockov˜ch podnikŰ. NuĎe tedy, pokud by se na”el kdosi, kdo by si nűkolikerou pódiovou performanci fi”trónského bandu SLUKA pŢed slechy a zraky na”ich hudebních pŢíznivcŰ chtűl promptnű a bezdűky naloĎit na svá bedra, zde jsou potŢebné kontakty (slouĎí i pro objednání jakéhokoliv titulu ze Slukovy diskografie) pro zavelení k útoku na hudbymilovné âechy ze zadních pozic.

Vratislav ˇantroch

Diskografie

  • Emotional Battlefield
1989
  • Fear Of Ordinary Life
1991
  • Lost In This World
1993
  • A Matter Of Perception
1997
  • A San Diego Zoo
1999
  • Social Anxiety
2001
  • Songs From The Set List - A Compilation of 20 Songs From The First 6 Albums
    (kompilace) Remastered with additional vocals & drums
2001
Kontakty 

V âR: Milan Reitinger, StaŔkov, tel.: 0603/24 47 03
V USA: Steel Flower Music San Diego, tel. 858-483-8035, fax 858-495-0443, e-mail: christopher@sluka.com , www.sluka.com


k profilŰm